Ngày phán xét

Tất cả những con người đã từng sống sẽ được sống lại. Sự sống lại không chỉ dành cho người công bình, mà còn dành cho kẻ ác. Mọi người sẽ có được cơ thể mới ...

WAMI
Logo