Phẩm chất các nhà lãnh đạo Cơ đốc theo tiêu chuẩn Kinh Thánh

Phẩm chất các nhà lãnh đạo Cơ đốc theo tiêu chuẩn Kinh Thánh

Trong 1 Sa-mu-ên 8, dân Y-sơ-ra-ên cầu xin Đức Chúa Trời cho một vị Vua để dẫn dắt họ. Cho đến thời điểm đó, Y-sơ-ra-ên được chính Đức Chúa Trời dẫn dắt, mang đến sự giải cứu và chiến đấu, đồng thời xức dầu cho các vị tiên tri và các thẩm phán để giúp dẫn dắt dân tộc của Ngài. Sống bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời khiến dân Y-sơ-ra-ên thất vọng, và vì lý do này, cuối cùng họ đã cầu xin một vị Vua cai trị họ để họ được giống như các quốc gia khác.

Khi đã có quyết định bổ nhiệm vua, người dân phải xác định phẩm chất người được chọn làm vua.

Đức Chúa Trời đã không bỏ qua dân sự của Ngài; Ngài đã đưa ra các hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo mà dân sự sẽ bầu chọn.

Nhà vua có trách nhiệm đảm bảo rằng ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong dân chúng. Ông giải cứu người dân khỏi kẻ thù và dẫn dắt họ đi đúng con đường. Đây là một lời kêu gọi cao và dân sự của Đức Chúa Trời cần phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn một người có thể được tin cậy với loại quyền lực này.

Sau-lơ được xức dầu làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, và khi lên ngôi, “Sa-mu-ên giải thích cho dân chúng về các quy định của vương quyền” (10:25). Đức Chúa Trời đã đoán trước thời điểm dân Ngài xin vua. Vì vậy, trở lại trong sách Phục truyền luật lệ ký, Đức Chúa Trời đã đưa ra hồ sơ về người nên làm vua trong dân sự của Ngài.

Có bảy phẩm cách riêng biệt, và mỗi phẩm cách được phản ánh trong lời dạy của Tân Ước về tư cách lãnh đạo trong hội thánh.

Đầu tiên, nhà vua phải được Chúa xức dầu.

Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói: Tôi sẽ lập một vua lên cai-trị tôi, như các dân-tộc chung-quanh, thì khá lập một vua lên cai-trị ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn; phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại-bang lên, không phải anh em ngươi. ”(Phục truyền luật lệ ký 17: 14–15). Nếu Đức Chúa Trời không chấp thuận nhà vua, thì không có hy vọng gì về việc ông ấy tiến tới mục đích của Đức Chúa Trời. Ở trong Tân Ước song song với điều này là trong Công vụ 6, nơi các phó tế đầu tiên được bổ nhiệm, và hội thánh được yêu cầu “chọn những người đầy dẫy Đức Thánh Linh” (c.3). Phải có dấu ấn về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Đó là trình độ cơ bản.

Thứ hai, vua phải thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời.

“….phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại-bang lên, không phải anh em ngươi.  ”(Phục truyền luật lệ ký 17:15). Một lần nữa trong Công vụ 6, các thành viên hội thánh được cho biết rằng họ phải chọn quyền lãnh đạo trong số các tín đồ (6: 3). Nhà thờ không phụ thuộc vào sự tài trợ của các tên tuổi nổi tiếng; nhưng là để tìm các nguồn lực của nó từ bên trong cơ thể của các tín đồ. Dân sự Đức Chúa Trời nên tìm kiếm những nhà lãnh đạo đã chứng tỏ mình trong hội thánh địa phương.

Thứ ba, nhà vua phải rèn tập đức tin.

“Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân-sự trở lại xứ Ê-díp-tô;” (Phục truyền luật lệ ký 17:16). Xe ngựa và ngựa là chìa khóa cho sức mạnh quân sự của Ai Cập. Israel chưa bao giờ được hưởng những nguồn tài nguyên này. Tất cả các cuộc chiến của họ đều được thực hiện trên đôi chân, và chiến thắng của họ là do Chúa ban. Bây giờ Đức Chúa Trời đang nói với dân chúng, “Nếu các ngươi muốn có vua, thì Ta không muốn vua này xây dựng an ninh cá nhân bằng cách liên minh với kẻ thù của Ta.”

Vua là để làm gương cho đức tin. Anh ta phải đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nhà thờ bổ nhiệm các phó tế đầu tiên, họ đã chọn Ê-tiên vì ông là “một người đầy đức tin” (Công vụ 6: 5). Quyền lãnh đạo trong dân sự của Đức Chúa Trời phải luôn ở trong tay những người biết tin cậy nơi Đức Chúa Trời hằng sống.

Thứ tư, vua phải trung thành.

“AVua cũng không nên kén nhiều phi-tần, e lòng người trở xấu-xa; ” (Phục truyền luật lệ ký 17:17). Nguyên tắc tương tự cũng được phản ánh trong Tân Ước: Trưởng lão phải là “chồng chỉ có một vợ” (1 Ti-mô-thê 3: 2). Vào thời Cựu Ước, các vị vua thường ký kết các liên minh bằng các cuộc hôn nhân. Chúa nói, “Đừng làm vậy.” Ngày nay, lòng trung thành của một nhà lãnh đạo Cơ đốc đối với Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện qua lòng trung thành với vợ của mình.

Thứ năm, nhà vua phải sẵn sàng hy sinh.

“lại chẳng nên thâu-góp nhiều bạc vàng.” (Phục truyền luật lệ ký 17:17). Các vị vua trong thế giới cổ đại có cơ hội kiếm được một đống tiền. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng người được giao trách nhiệm lãnh đạo dân sự của Ngài không được sử dụng vị trí đặc quyền của mình để xây dựng cho tổ ấm của mình. Ông không được tham lam, nhưng phải sử dụng quyền lực của mình vì lợi ích của nhân dân. Trong Tân Ước, Phi-e-rơ đã viết cho các mục sư và trưởng lão, dặn họ “hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm ” (1 Phi-e-rơ 5: 2–3).

Thứ sáu, vua phải biết lời của Chúa.

Vừa khi tức-vị, vua phải chiếu theo luật-pháp nầy mà những thầy tế-lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bổn cho mình. Bổn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn-thận làm theo các lời của luật-pháp nầy, và hết thảy điều-răn nầy, ”(Phục truyền luật lệ ký 17: 18–19 ). Điều này thật tuyệt vời! Nhà vua phải làm một bản sao chép tay của Luật cho chính mình.

Hãy tưởng tượng nếu, khi một tổng thống Mỹ nhậm chức, công việc đầu tiên của ông ta là đi vào Phòng Bầu dục và tự tay sao chép Luật của Chúa, sau đó giữ nó bên cạnh để ông ta cẩn thận dẫn dắt mọi người tuân theo những điều này. sắc lệnh! Một lần nữa, Tân Ước phản ánh sự ưu tiên này đối với những người lãnh đạo trong hội thánh. Các chấp sự phải “nhưng phải lấy lương-tâm thanh-sạch giữ lẽ mầu-nhiệm của đức-tin.” (1 Ti-mô-thê 3: 9). Quyền lãnh đạo phải được trao cho những người biết Lời Đức Chúa Trời và sẽ dẫn dắt mọi người theo những điều đã chép trong đó.

Thứ bảy, vua phải là tấm gương về sự vâng lời.

“kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều-răn nầy, — hầu cho vua và con-cháu vua được trị-vì lâu ngày giữa Y-sơ-ra-ên.” (Phục truyền luật lệ ký 17:20). Nhà vua không thể nói với dân chúng rằng: “Hãy làm theo lời ta nói, không phải như ta làm.” Người đàn ông quyền lực nhất trong đất phải là người đầu tiên cam kết tuân theo Luật pháp của Đức Chúa Trời. Những người khác đang nhìn vào anh ấy, và họ sẽ noi gương anh ấy. Đối với hội thánh, Phi-e-rơ viết rằng các mục sư và trưởng lão phải là “gương cho bầy” của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 5: 3).

Phẩm cách cho các nhà lãnh đạo Cơ đốc

Các phẩm chất này dành cho các nhà lãnh đạo của dân Đức Chúa Trời có tầm quan trọng lớn đối với các mục sư, trưởng lão, lãnh đạo và tất cả những ai tham gia bổ nhiệm họ vào các vị trí lãnh đạo. Đây là phẩm cách dành cho các sinh viên chuẩn bị cho chức vụ và cho tất cả những người khác muốn thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện.

Nếu bạn muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, hãy tìm kiếm sự xức dầu của Thánh Linh Ngài. Hãy cam kết với dân sự của Đức Chúa Trời, và học cách tin cậy Đức Chúa Trời cho những điều lớn lao. Nuôi dưỡng lòng trung thành với tất cả các cam kết của bạn và đặc biệt là trong cuộc hôn nhân của bạn; đặt việc theo đuổi tiền bạc lên trên bàn thờ và quyết tâm đón nhận bất cứ thứ gì Chúa ban cho bạn một cách vui vẻ. Hãy tỏ rõ niềm tin của bạn về lẽ thật trung tâm của phúc âm, và làm theo Lời Chúa mỗi ngày. Hãy cầu xin ân điển và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn trong Chúa Giê-xu Christ.

Đó là phẩm cách của người nam hay người nữ mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để thực hiện ý muốn của Ngài, và đây là những điều đầu tiên mà chúng ta nên tìm kiếm trong quá trình cố gắng xác định những người lãnh đạo cho hội thánh.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: unlockingthebible.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo