Đức Thánh Linh có rời bỏ một người tin Chúa không?

Đức Thánh Linh có rời bỏ một người tin Chúa không?

Chúa Giê-su dạy rằng Đức Thánh Linh sẽ sống trong các môn đồ của Ngài mãi mãi: “Và Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật” ( Giăng 14: 16-17 ). Mỗi người thuộc về Đức Chúa Trời đều có Đức Thánh Linh bên trong họ ( Rô-ma 8: 9 ).

Một trong những lời dạy mạnh mẽ nhất về vấn đề này được tìm thấy trong Ê-phê-sô 1: 13-14.. Phao-lô dạy: “TẤy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen-ngợi sự vinh-hiển Ngài.” Người tin nhận Chúa được đánh dấu, đóng ấn và được ký thác nhờ Đức Thánh Linh ngự. Điều này xảy ra một khi chúng ta nhận sự cứu chuộc cho đến tương lai đời đời và ở với Chúa.

Trước khi chức vụ của Đấng Christ xảy ra trên đất, Đức Thánh Linh hoạt động ở những trạng thái khác nhau. Thay vì ngự bên trong mọi tín đồ, Ngài trao quyền cho một số người vào những thời điểm nhất định để phụng sự Đức Chúa Trời. Ví dụ, trong Xuất Ê-díp-tô Ký 31: 2-5 Bết-sa-lê-ên được Thần của Chúa đầy dẫy để xây dựng và trông coi việc xây dựng đền tạm làm nơi thờ phượng Chúa. Đức Thánh Linh ở với Vua Sau-lơ, nhưng sau đó đã rời bỏ ông ( 1 Sa-mu-ên 16:14 ). Sau đó, Thánh Linh sẽ ở với Đa-vít, người đã cầu xin Đức Chúa Trời đừng lấy món quà này từ ông ( Thi-thiên 51:11 ).

Trong Công vụ 2 , Đức Thánh Linh đã đến trên mọi tín đồ. Sau thời gian đó, Thánh Linh đến với những Cơ đốc nhân mới theo những cách đặc biệt khi phúc âm mở rộng ra ngoài người Do Thái cho những người ở Sa-ma-ri và những người ngoại bang. Kể từ thời điểm này trở đi, Đức Thánh Linh tiếp tục ngự trị mọi tín hữu. Mỗi người chớ dập tắt Thánh Linh ( 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 ) và đừng làm đau buồn Ngài ( Ê-phê-sô 4:30 ).

Thay vào đó, những người tin Chúa phải bước đi trong Thánh Linh ( Ga-la-ti 5:16 ) và phát triển trong hoa trái của Thánh Ngài ( Ga-la-ti 5: 22-23 ). Mỗi tín đồ nhận được một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh được sử dụng cho lợi ích của người khác ( Rô-ma 12: 4-8 ; 1 Cô-rinh-tô 12 ).

Khi chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời không nói Ngài sẽ lấy Đức Thánh Linh khỏi chúng ta. Thay vào đó, Ngài dạy, “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” ( I Giăng 1: 9 ). Chúng ta được hứa tha thứ khi chúng ta thú nhận tội lỗi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta với tư cách là những người tin Chúa qua mọi thời đại để giúp chúng ta xưng tội, chống lại sự cám dỗ và sống theo cách đẹp lòng Chúa.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo