Điều gì sẽ xảy ra với Y-sơ-ra-ên?

Điều gì sẽ xảy ra với Israel?

Rô-ma 10: 1

“Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi.”

Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Thông điệp của nó là tình yêu và sự tha thứ, thông điệp về sự cần thiết của sự ăn năn và đức tin. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua sự sáng tạo của Ngài, qua lời thánh của Ngài. Các sự kiện trong Kinh Thánh là những sự kiện lịch sử thực tế đã diễn ra và những sự kiện tiên tri hiện đang diễn ra hoặc sắp diễn ra.

Đây là ý nghĩa của lời tiên tri trong Kinh Thánh, một lời nói trước về các sự kiện trong tương lai trên thời gian biểu của Đức Chúa Trời. Một mình Ngài sắp đặt thời gian và ngày tháng, nhưng chúng ta thấy mọi thứ đang diễn ra bây giờ như trong những ngày cuối cùng.

Những sự kiện này càng chứng minh rằng Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, Kinh Thánh được cập nhật và Đức Chúa Trời không quên những lời hứa của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên và dân tộc Do Thái. Ngài vẫn có một kế hoạch và mục đích cho dân sự của Ngài, họ không hề bị lãng quên!

Đức Chúa Trời trong lòng thương xót của Ngài, cho chúng ta biết trước một số điều sẽ xảy ra ảnh hưởng đến dân Y-sơ-ra-ên, ảnh hưởng đến Hội Thánh và những người khước từ Đấng Christ. Ước muốn của Đức Chúa Trời là tất cả mọi người nên ăn năn và tin nhận Đấng Christ. Đây là lời đề nghị của Ngài về lòng thương xót và sự tha thứ. Nhưng đáng buồn là nhiều người từ chối và không chịu ăn năn.

Trong suốt nhiều thế kỷ, có một dân tộc chính mà Đức Chúa Trời đề cập đến qua Kinh Thánh. Nếu bạn biết và đã đọc Kinh Thánh của mình thì bạn sẽ nhận ra rằng đây là quốc gia Y-sơ-ra-ên. Nhiều lần họ đã nổi loạn và không vâng theo Ngài và các điều răn của Ngài. Tuy nhiên, như trong lần đọc đầu tiên của chúng ta, tấm lòng của các sứ đồ nói rằng dân Y-sơ-ra-ên có thể được cứu. Đức Chúa Trời đặt trước mặt họ những phước lành và sự nguyền rủa. Họ là những người được Chúa chọn – không phải vì họ là những người vĩ đại nhất:

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7: 6-9

“Vì anh chị em là một dân tộc thánh thuộc riêng về CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em. Anh chị em đã được Ngài lựa chọn trong tất cả các dân tộc trên đất để làm dân Chúa và cơ nghiệp quý báu của Ngài.
CHÚA thương xót và lựa chọn anh chị em không phải vì anh chị em đông hơn các dân khác, thực ra anh chị em là dân tộc ít người nhất.
Nhưng vì CHÚA thương yêu anh chị em và vì giữ lời thề với các tổ tiên mà Ngài dùng tay quyền năng cứu chuộc và đem anh chị em ra khỏi đất nô lệ, khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. 
Như vậy, anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em là Đức Chúa Trời độc nhất: Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và tình yêu thương của Ngài đến cả ngàn thế hệ cho người nào kính yêu Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài.”

Nhưng trong suốt tất cả mọi thứ, Chúa yêu thương họ và vẫn có ý chí và mục đích cho họ.

Nhiều người trong các Hội Thánh ngày nay rao giảng cái được gọi là học thuyết thần học thay thế. Điều này về cơ bản dạy rằng Đức Chúa Trời đã lãng quên họ, vì tội lỗi và sự nổi loạn và rằng Hội Thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên trong việc ban phước và kế hoạch tiên tri của Đức Chúa Trời. Bằng cách nào đó, giao ước mới đã vô hiệu hóa những lời hứa trong Kinh Thánh dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng đây là một cách khác biệt. Quốc gia Do Thái vẫn đi đầu trong các sự kiện thời kỳ cuối cùng và sẽ đến một thời điểm khi tất cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu. (Rô-ma 11:26).

Vì vậy, tại sao chúng ta nên cầu nguyện cho họ và hòa bình của Giê-ru-sa-lem? Tại sao chúng ta nên chúc phúc cho họ? Những câu Kinh Thánh sau đây sẽ giúp bạn:

Thi Thiên 122: 6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem, nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng.”

Ê-sai 62: 6-7Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt lính canh trên tường thành ngươi. Suốt ngày đêm họ sẽ không hề nín lặng; Các ngươi là người nhắc nhở CHÚA, chớ nghỉ ngơi. Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài thiết lập lại Giê-ru-sa-lem và làm nó nổi danh trên đất.”

Giê-rê-mi 31: 1-4CHÚA phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.” CHÚA phán như vầy: “Một dân tộc thoát khỏi gươm đao đã nhận được ân huệ trong sa mạc. Khi dân Y-sơ-ra-ên khao khát tìm nơi an nghỉ.” Thời xa xưa ấy, CHÚA đã hiện ra với chúng: “Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con. Hỡi Y-sơ-ra-ên, con gái đồng trinh của Ta! Ta sẽ xây dựng con lại, để rồi con sẽ được xây dựng lại, con lại sẽ trang sức bằng trống cơm, và ra đi nhảy múa với đoàn người hoan hỉ.”

Xa-cha-ri 2: 8Sau khi Đấng Vinh Quang sai tôi, CHÚA Vạn Quân phán về các dân tộc cướp bóc các ông bà: “Ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ta.”

Nếu không có dân tộc Do Thái thì sẽ không có Kinh Thánh và sẽ không có Chúa cứu thế. Sự cứu rỗi là của người Do Thái (Giăng 4:22). Đức Chúa Trời đã chọn dân tộc Y-sơ-ra-ên để lập Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu Christ sẽ đến (Sư tử của Bộ tộc Giu-đa). Qua Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, rồi đến dòng Đa-vít. Chúng ta được ban phước bởi Y-sơ-ra-ên rất nhiều. Khi chúng ta xem xét Chúa Giê-xu, Ngài đã đến với dân Ngài còn dân Ngài thì không tiếp nhận Ngài! Điều đó đã dẫn đường cho việc rao giảng phúc âm cho dân ngoại và chúng ta không vui mừng khi phúc âm đến với dân ngoại.

Vì vậy, chúng ta đã được ban phước về thuộc linh qua người Do Thái, qua Đấng Cứu Rỗi, Kinh Thánh và các vị tiên tri. Mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, họ đi đầu trong nhiều việc đạt 129 giải Nobel chỉ từ 0,2% dân số thế giới. Trong các lĩnh vực như y học, công nghệ, nông nghiệp và khoa học.

Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ram rằng muôn dân sẽ được ban phước nhờ họ! (Sáng thế ký 12: 1-7)

Họ đã cho chúng ta rất nhiều! Chúng ta đã được ban phước bởi họ và nhờ họ, giống như Chúa đã nói. Thông qua các tiên tri và thầy dạy đã dạy về Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng nhất là Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và là Ngôn Lời quý giá của Đức Chúa Trời. Sư tử của chi phái Giu-đa. (Khải Huyền 5: 5).

Kinh Thánh nói rằng một phần người Do Thái đã bị mù (Rô-ma 11), nhưng con mắt thuộc linh của họ sẽ được mở ra khi Đấng Mê-si trở lại và họ sẽ thương tiếc cho Ngài. (Xa-cha-ri 12:10). Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch và một mục đích cho dân tộc của Ngài, dân tộc Do Thái. Qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Y-sơ-ra-ên sẽ bị phân tán và sẽ được tập hợp trở lại đất liền. Điều này, nếu cần bằng chứng, chứng tỏ Kinh Thánh là đúng! (Giê-rê-mi 30:11Giê-rê-mi 31:10).

Y-sơ-ra-ên sẽ không bao giờ ngừng là một quốc gia. (Giê-rê-mi 31: 35-37). Y-sơ-ra-ên sẽ tồn tại, vì vậy khi xem các sự kiện trên tin tức, chúng ta phải hiểu chúng phù hợp với kế hoạch và mục đích tiên tri của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Ngài không bỏ rơi dân sự trong giao ước của Ngài, nhưng họ cũng cần kêu lên với Đức Chúa Trời để ăn năn và chấp nhận Chúa Giê-xu, giống như dân ngoại. Thú nhận tội lỗi của họ với Đức Chúa Trời và chấp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi.

Đây là một chủ đề mở rộng mà chúng ta có thể đi sâu hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn được chép lại bởi Kinh Thánh. Chúa ban phước bạn!

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: offthekirb.co.uk)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày và nhiều nội dung khác trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo