Kinh Thánh hằng ngày

Quan điểm Kinh thánh về sự soi dẫn được tìm thấy trong 2 Ti-mô-thê 3: 16-17 có đoạn viết, "Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự ...

WAMI
Logo